Orgány SNPS

Orgánmi SNPS sú:

  • Členská schôdza
  • Správna rada
  • Prezident SNPS
  • Kontrolná komisia
  • Etická komisia