Vzdelávanie

Pre verejnosť

  • informatívne podujatia, ktorých obsah sa sústreďuje na rozširovanie povedomia o funkcii mozgu, poruchách a chorobách ktoré jeho funkciu ovplyvňujú,
  • edukatívno-preventívne programy zamerané na vzdelávanie v oblasti poznávacích funkcií (pamäť, pozornosť a iné),
  • tréningové techniky pre príbuzných a pacientov s rôznymi typmi mozgových poškodení (stavy po úrazoch hlavy, cievnych mozgových príhodách, pri degeneratívnych ochoreniach typu Parkinsonova choroba, demenciách , po infekčných zápaloch mozgu a iné).

Pre odborníkov

  • odborné akcie,
  • možnosť propagácie a inzerovania odborných akcií iných subjektov uverejnením v tejto sekcii.