Typy členstva

Určené druhy členstva sú:


Riadne členstvo

Riadnym členom SNPS sa môže stať fyzická osoba, ochotná dodržiavať tieto stanovy a podieľať
sa na plnení poslania SNPS, ktorá sa vie preukázať kvalifikáciou v:

  • klinickej neuropsychológii - ukončená špecializácia v klinickej psychológii a prax v klinickej neuropsychológií
  • neuropsychologickom výskume - kvalifikácia v odbore psychológia a s výskumnou, publikačnou a pedagogickou činnosťou v odbore neuropsychológia
  • odboroch súvisiacich s neuropsychológiou (klinická alebo postgraduálna kvalifikácia v odboroch neurológia, psychiatria, neurochirurgia, logopédia, liečebná pedagogika, neurovedy, kognitívne vedy, experimentálna psychológia)

Riadny člen má právo:

  • zúčastňovať sa činnosti združenia a byť informovaný o tejto činnosti
  • zúčastňovať sa členskej schôdze, voliť orgány združenia a byť do nich volený
  • predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti združenia

 

Študentské členstvo

Členom sa môže stať študent psychológie a príbuzných odborov so záujmom o neuropsychológiu.
Platí ½ členského príspevku, nemá právomoc voliť ani byť volený, ani právo hlasovať na Členskej schôdzi.

 

Čestné členstvo

Čestným členom môže byť vymenovaný odborník za vynikajúce zásluhy v neuropsychológii.
Čestný člen neplatí členské.