Testy

Všeobecne k testom

Psychologická diagnostika predstavuje jednu z hlavných pracovných náplní neuropsychológa. V praxi je preto potrebné zabezpečiť prístup ku kvalitným psychodiagnostickým metódam, ktoré boli empiricky overené, teda bola preukázaná ich efektívnosť a využiteľnosť v psychodiagnostickej praxi. Rovnako ako v iných oblastiach psychologickej diagnostiky, tak aj v neuropsychologickej diagnostike musia používané testy spĺňať najvyššie možné psychometrické kritériá. Údaje o validite a reliabilite metódy by mali predstavovať integrálnu súčasť testových príručiek. Samotné princípy psychologického testovania upravujú Štandardy pre psychologické a pedagogické testovanie. Ďalším podstatným problémom, ktorému musia na Slovensku neuropsychológovia čeliť je absencia adaptácií viacerých úplne základných neuropsychologických testov. Viaceré neuropsychologické testy majú jazykovú zložku, ktorá výrazne komplikuje priamy preklad a používanie metódy. Preto je často potrebná adaptácia metódy pre potreby konkrétneho jazyka. Samotný priamy preklad testu ale nie je dostatočný na to, aby mohol byť test používaný v duchu všetkých odborných a etických zásad. Súčasťou procesu adaptácie metódy, alebo jej tvorby by mala byť štandardizácia, čiže vytvorenie príslušných spôsobov administrácie a noriem, voči ktorým je výkon testovanej osoby porovnávaný. Normy by mali byť dostatočne špecifické, aby sme vedeli zhodnotiť výkon aj pri zohľadnení relevantných socio-demografických premenných ako vek, pohlavie a vzdelanie. Vytvorenie kvalitných noriem si vyžaduje rozsiahle súbory participantov spĺňajúcich často veľmi striktné inkluzívne kritériá. Proces vytvorenia noriem na určitú skupinu automaticky negarantuje ich využiteľnosť vo všetkých prípadoch. Proces adaptácie metód a vytvorenie potrebných noriem je náročný a zdĺhavý proces. Absencia noriem, používanie starých alebo zahraničných noriem môže viesť k nesprávnym klinickým rozhodnutiam, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať negatívny dopad na pacienta.

Ponuka testov

Ponúkame Vám 2 originálne štandardizované neuropsychologické  testy:

  • Olomoucký test figurálnej fluencie - test exekutívnych funkcií (schopnosť plánovania, stratégie, pozornosti...)
  • Test tvarovej diskriminácie - nonverbálny vizuálno-diskriminačný test  (tempo, pozornosť, výkon, percepcia...)

V prípade zájmu sa informujte u Mgr. Štefana Vanka, PhD.  - 0907711543