Financie

Zdrojom príjmov SNPS sú členské príspevky, dotácie, granty, dary a finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám v rozsahu poslania SNPS.
Členský poplatok je na rok 2016 stanovený na 20€.

Účet je vedený vo Fio banke a.s. - IBAN: SK3283300000002101021942.

Pri vklade na účet požite  ako  VS: vaše členské číslo

Ak chcete podporiť SNPS alebo jeho aktivity, môžete to urobiť formou daru alebo sponzorstva vkladom na náš účet.
Ďakujeme Vám za podporu.