Podmienky členstva

Členom združenia sa môže stať fyzická osoba (staršia ako 18 rokov), ktorá je ochotná dodržiavať tieto stanovy a podieľať sa na plnení cieľov a poslania SNPS.

Všetci členovia majú povinnosť:

  • dodržiavať stanovy SNPS a uznesenia jej orgánov
  • nepoškodzovať záujmy a dobré meno združenia
  • platiť členské príspevky (výšku členského príspevku určuje Členská schôdza)

Členstvo v SNPS vzniká rozhodnutím Členskej schôdze na základe písomnej žiadosti kandidáta o členstvo v SNPS.