Dokumenty

 • Dokumenty na stiahnutie

 • Stanovy SNSP


  Stanovy
  Slovenskej neuropsychologickej spoločnosti


  Čl. I
  Úvodné ustanovenia


  (1) Slovenská neuropsychologická spoločnosť (ďalej len “SNPS”) je združením odborníkov z teórie a praxe odboru neuropsychológie - klinickí psychológovia, neuropsychológovia, neurológovia, psychiatri, neurochirurgovia, logopédi, liečební pedagógovia, neurovedci a iní so záujmom o neuropsychológiu, ktorí budú poskytovať všeobecne prospešnú činnosť v oblasti neuropsychológie a ďalšie aktivity v zmysle občianskeho združenia podľa zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (2) Anglickým názvom SNPS je Slovak Association for Neuropsychology.
  (3) Sídlom SNPS je Nejedlého 39, 84102, Bratislava a kontaktnou osobou je Mgr. Štefan Vanko, PhD.
  (4) V mene SNPS koná prezident SNPS. Prezident SNPS môže na konkrétny právny úkon písomne splnomocniť inú osobu.

  Čl. II
  Ciele a poslanie SNPS


  (1) Ciele a poslaním SNPS je:
  a) vytvorenie zastrešujúcej inštitúcie pre odborníkov a záujemcov o neuropsychológiu a rozvoj tohto odboru v Slovenskej republike,
  b) zastupovanie a presadzovanie záujmov slovenskej neuropsychologickej komunity v širšom zahraničnom meradle, v spolupráci s inými neuropsychologickými spoločnosťami a inštitúciami,
  c) podpora, propagácia a šírenie neuropsychológie na Slovensku,
  d) vytvorenie a presadzovanie štandardov neuropsychológie na Slovensku a aj ako samostatnej vedeckej disciplíny,
  e) podpora vzdelávania, výskumu, klinickej aplikácie, rozvoja znalostí a skúseností v oblasti využitia neuropsychológie,
  f) podpora ďalšieho profesionálneho rozvoja členov asociácie,
  g) vytváranie a podpora platformy na praktickú a teoretickú výmenu informácií a názorov a spolupráce v oblasti neuropsychológie,
  h) organizácia odborných a vzdelávacích akcií v oblasti neuropsychológie
  i) ochrana verejnosti pred zneužitím neuropsychológie a neodbornými intervenciami.

  (2) Náplň činnosti SNPS zodpovedá cieľom a poslaniu združenia:
  a) definovanie základných kritérií odboru neuropsychológia a ich aplikácia v klinickej praxi
  b) vytváranie a presadzovanie štandardov odboru neuropsychológia
  c) vzájomná komunikácia a sprostredkovanie informácii a vedeckých výsledkov
  d) vytváranie a presadzovanie etických zásad a princípov profesného konania odborníkov v oblasti neuropsychológie
  e) vývoj a štandardizácia neuropsychologických metód a postupov
  f) výskum v neuropsychológii
  g) vzdelávanie v neuropsychológii
  h) spolupráca si subjektami, ktorých činnosť súvisí s činnosťou združenia
  i) participácia na odbornej postgraduálnej akademickej a klinickej príprave odborníkov v neuropsychológii
  j) vydávanie informačných a odborných publikácii zaoberajúcich sa problematikou neuropsychológie
  k) reprezentácia a zastupovanie záujmov svojich členov
  l) iné aktivity určené členskou základňou

  Čl. III
  Členstvo v SNPS

  (1) Členom združenia sa môže stať fyzická osoba (staršia ako 18 rokov), ktorá je ochotná dodržiavať tieto stanovy a podieľať sa na plnení cieľov a poslania SNPS. Určené druhy členstva sú:
  a) riadne členstvo
  Riadnym členom SNPS sa môže stať fyzická osoba, ochotná dodržiavať tieto stanovy a podieľať sa na plnení poslania SNPS, ktorá sa vie preukázať kvalifikáciou v:
  - klinickej neuropsychológii – ukončená špecializácia v klinickej psychológii a prax v klinickej neuropsychológií
  - neuropsychologickom výskume – kvalifikácia v odbore psychológia a s výskumnou, publikačnou a pedagogickou činnosťou v odbore neuropsychológia
  - odboroch súvisiacich s neuropsychológiou (klinická alebo postgraduálna kvalifikácia v odboroch neurológia, psychiatria, neurochirurgia, logopédia, liečebná pedagogika, neurovedy, kognitívne vedy, experimentálna psychológia)
  Riadny člen má právo:
  - zúčastňovať sa činnosti združenia a byť informovaný o tejto činnosti
  - zúčastňovať sa členskej schôdze, voliť orgány združenia a byť do nich volený
  - predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti združenia

  b) študentské členstvo
  Členom sa môže stať študent psychológie a príbuzných odborov so záujmom o neuropsychológiu. Platí ½ členského príspevku, nemá právomoc voliť ani byť volený, ani právo hlasovať na Členskej schôdzi.

  c) čestné členstvo
  Čestným členom môže byť vymenovaný odborník za vynikajúce zásluhy v neuropsychológii.
  Čestný člen neplatí členské.

  (2) Všetci členovia majú povinnosť:
  - dodržiavať stanovy SNPS a uznesenia jej orgánov
  - nepoškodzovať záujmy a dobré meno združenia
  - platiť členské príspevky
  (3) Výšku členského príspevku určuje Členská schôdza.
  (4) Členstvo v SNPS vzniká rozhodnutím Členskej schôdze na základe písomnej žiadosti
  kandidáta o členstvo v SNPS.
  (5) Členstvo v SNPS zaniká úmrtím, doručením písomného oznámenia člena o jeho vystúpení zo
  SNPS do sídla SNPS, alebo vylúčením Členskou schôdzou.

  Čl. IV
  Orgány SNPS

  (1) Orgánmi SNPS sú:
  a) Členská schôdza,
  b) Správna rada,
  c) Kontrolná komisia,
  d) Etická komisia.
  (2) Členstvo v Správnej rade, Kontrolnej komisii a Etickej komisii je navzájom nezlúčiteľné.
  (3) Formou rozhodovania orgánov SNPS je uznesenie.


  Čl. V
  Členská schôdza

  (1) Najvyšším orgánom SNPS je Členská schôdza. Jej účastníkmi sú všetci riadni členovia SNPS.
  (2) Riadny člen SNPS má pri hlasovaní na Členskej schôdzi jeden hlas.
  (3) Riadny člen SNPS nemôže splnomocniť inú osobu na hlasovanie ani na účasť na Členskej schôdzi namiesto seba.
  (4) Členskú schôdzu zvoláva Správna rada na základe:
  a) uplynutia najmenej jedného roka od konania poslednej Členskej schôdze,
  b) písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov SNPS,
  c) písomnej žiadosti Kontrolnej komisie SNPS,
  d) vlastného uváženia.
  (5) Členskú schôdzu zvoláva Správna rada písomne minimálne 14 dní pred termínom jej konania. Pozvánka musí obsahovať dátum, miesto a čas začiatku zasadnutia.
  (6) Správna rada je povinná zvolať Členskú schôdzu podľa odseku 4 písm. b) a c) tak, aby sa konala do 21 dní po doruční písomnej žiadosti osôb uvedených v uvedenom odseku.
  (7) Ak Správna rada nedodrží ustanovenia odseku 6, povinnosť zvolať Členskú schôdzu prechádza na Kontrolnú komisiu, pričom Členská schôdza sa musí konať do 21 dní od prechodu zvolávacej povinnosti na Kontrolnú komisiu.
  (8) Ak Kontrolná komisia nedodrží ustanovenia odseku 7, Členská schôdza sa zíde sama na základe dohody nadpolovičnej väčšiny riadnych členov SNPS.
  (9) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny riadnych členov SNPS.
  (10) Ak nie je Členská schôdza uznášaniaschopná do 30 minút po stanovenom začiatku jej konania alebo po strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov.
  (11) Členská schôdza môže jednať formou per rollam (podľa čl. VI)
  (12) Členská schôdza
  a) rozhoduje o žiadostiach o prijatie riadnych, študentských a čestných členov do SNPS a o vylúčení
  riadnych, študentských a čestných členov z SNPS nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych
  členov SNPS,
  b) volí a odvoláva členov Správnej rady, Kontrolnej komisie a Etickej komisie nadpolovičnou väčšinou
  prítomných riadnych členov SNPS,
  c) rozhoduje o zmenách stanov SNPS a o zániku SNPS dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych
  členov SNPS,
  d) rozhoduje o prijatí a zmenách Etického kódexu SNPS dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych
  členov SNPS,
  e) prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov SNPS,
  f) určuje výšku členského príspevku, schvaľuje rozpočet a určuje činnosť združenia na ďalšie obdobie

  Čl. VI
  Rokovanie členskej schôdze formou per rollam

  (1) Návrhy, pri ktorých nie je možné alebo účelné zvolávať zasadanie Členskej schôdze, môžu byť z rozhodnutia Prezidenta SNPS rozposlané členom k prerokovaniu mimo zasadania písomnou cestou alebo elektronickou poštou (ďalej „per rollam“).
  (2) Členovia združenia môžu byť oboznámení so záležitosťou prejednávanou per rollam včítane návrhu uznesenia. Lehota pre hlasovanie per rollam sa stanovuje na sedem pracovných dní.
  (3) Členovia združenia sa k návrhu zaslanému per rollam vyjadria požadovaním spôsobom a uvedú či s návrhom súhlasia, nesúhlasia a či sa zdržujú hlasovania. Môžu uviesť dôvody svojho rozhodnutia.
  (4) Ak nadpolovičná väčšina členov združenia požiada o pozastavenie per rollam hlasovania, musí Prezident SNPS pozastaviť per rollam a dať návrh k novému rokovaniu na riadnom zasadaní Členskej schôdze. Tiež môže takto postupovať z vlastného rozhodnutia.
  (5) Zápis o uznesení schválenom per rollam sa pripája k zápisu z najbližšieho zasadania Členskej schôdze a je overovaný v jeho priebehu.


  Čl. VII
  Správna rada


  (1) Správna rada riadi SNPS v čase medzi Členskými schôdzami.
  (2) Členmi Správnej rady sú:
  a) prezident SNPS,
  b) aspoň dvaja ďalší jej členovia.
  (3) Členov Správnej rady volí a odvoláva Členská schôdza na obdobie do nasledujúcej výročnej Členskej schôdze.
  (4) Členom Správnej rady vzniká mandát vyhlásením výsledkov volieb do Správnej rady.
  (5) Členom Správnej rady zaniká mandát úmrtím, doručením písomného vzdania sa členstva v Správnej rade do sídla SNPS a vyhlásením výsledkov volieb do Správnej rady.
  (6) Zaniknutím mandátu člena Správnej rady táto pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov.
  (7) Zasadnutia Správnej rady zvoláva a riadi prezident SNPS.
  (8) Na zasadnutí Správnej rady majú právo účasti členovia Kontrolnej komisie.
  (9) Správna rada prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou jej členov.

  Čl. VIII
  Kontrolná komisia

  (1) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov SNPS a uznesení Členskej schôdze orgánmi SNPS.
  (2) Členov Kontrolnej komisie volí a odvoláva Členská schôdza na obdobie do nasledujúcej výročnej Členskej schôdze.
  (3) Členom Kontrolnej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledkov volieb do Správnej rady.
  (4) Členom Kontrolnej komisie zaniká mandát úmrtím, doručením písomného vzdania sa členstva v Kontrolnej komisii do sídla SNPS, alebo vyhlásením výsledkov volieb do Kontrolnej komisie.
  (5) Kontrolná komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou jej členov.

  Čl. IX
  Etická komisia

  (1) Etická komisia dbá na dodržiavanie Etického kódexu SNPS a rieši etické otázky v oblasti pôsobenia SNPS.
  (2) Členov Etickej komisie volí a odvoláva Členská schôdza na obdobie do nasledujúcej výročnej Členskej schôdze.
  (3) Členom Etickej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledkov volieb do Etickej komisie.
  (4) Členom Etickej komisie zaniká mandát úmrtím, doručením písomného vzdania sa členstva v Etickej komisii do sídla SNPS, alebo vyhlásením výsledkov volieb do Etickej komisie.
  (5) Etická komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou jej členov.


  Čl. X
  Majetok a hospodárenie SNPS


  (1) Majetok SNPS môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.
  (2) Majetok SNPS slúži na plnenie poslania SNPS.
  (3) Zdrojom príjmov SNPS sú členské príspevky, dotácie, granty, dary a finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám v rozsahu poslania SNPS.
  (4) S majetkom SNPS hospodári Správna rada v súlade s uznesením Členskej schôdze.

  Čl. XI
  Zánik SNPS

  (1) Po rozhodnutí o zániku SNPS zvolí Členská schôdza likvidátora a určí termín nasledujúcej Členskej schôdze za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom.
  (2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SNPS a podá o tom správu Členskej schôdzi.
  (3) Postup uvedený v ods. 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii.
  (4) Všetok majetok SNPS, zostávajúci vo vlastníctve SNPS po schválení správy o likvidácii, bude rovným dielom prevedený na riadnych členov SNPS.

  Čl. XII
  Záverečné ustanovenia

  (1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Správna rada.
  (2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Prípravným výborom dňa 2.12.2015 a účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 • Výzvy